Eco-conception - Eco-conception en plastique (FR) - 1. Parcours - Initiation à la filière de recyclage Precious plastic - RFFLabs

Fondation Orange (FabLabs Solidaires)

(&2 &21&(37,21 ,QLWLDWLRQ Ç OD ıOLÛUH GH UHF\FODJH 3UHFLRXVSODVWLF >&RPSUHQGUH OHV HQMHX[ ÜFRORJLTXHV@ >)DEULTXHU XQ REMHW HQ DFFRUG DYHF OHV SULQFLSHV GH OŖÜFR FRQFHSWLRQ@ %ĝƠďƘłƕƬłűť Ėĝ ŚɔòƬĝŚłĝƘ $ WUDYHUV XQH SUÜVHQWDWLRQ GX GLVSRVLWLI GH UHF\FODJH SODVWLTXH GX )DE/DE OHV SDUWLFLSDQW H V GÜFRXYUHQW OHV HQMHX[ GX UHF\FODJH HW OHV RSSRUWXQLWÜV GH IDEULFDWLRQ HQ SODVWLTXH UHF\FOÜ ,OV YRQW ÜJDOHPHQW GÜFRXYULU OHV PDFKLQHV 3UHFLRXV 3ODVWLF DıQ GH OHXU GRQQHU HQYLH GH OHV XWLOLVHU HW GH FROOHFWHU OHV PDWLÛUHV GDQV OH EXW GH OD UÜXWLOLVHU tłnjĝòƴ 'ÜEXWDQW %ƴƘĞĝ K ¤ƘĞɁƘĝƗƴłƠ 6DYRLU OLUH OHV FRQVLJQHV ¤òƘƬłďłƕòťƬȰĝȰƠ SRXU TXH WRXW OH PRQGH PDQLSXOH Ɣ Ɣ Ɣ ĎŔĝďƬłĵƠ ƕĞĖòĶűĶłƗƴĝƠ ,GHQWLıHU GLijÜUHQWV SODVWLTXHV &RPSUHQGUH OHV ÜWDSHV HW FRQWUDLQWHV GX UHF\FODJH 8WLOLVHU OHV PDFKLQHV HQ VÜFXULWÜ ťłţòƬĝƴƘƠȽ òťłţòƬƘłďĝƠ SHUVRQQH VL DGXOWH njòťƬ Ėĝ ďűţţĝťďĝƘ ɉƕƘĞƕòƘòƬłűťȱ ţòƬĞƘłĝŚ ĝƬ ďűťƬĝťƴƠ ƴƬłŚłƠĞƠɊ Ɣ$YRLU GHV SDLOOHWWHV GH SODVWLTXH SUÝW Ç O HPSORL OH SURFHVVXV GH UHF\FODJH Ɣ(Q GÜEXW GŖLQLWLDWLRQ LO IDXW SUÜSDUHU OHV SDLOOHWWHV HQ OHV FKDXijDQW SDU DYDQFH GDQV XQ IRXU PLQ /H EXW HVW GH SRXYRLU PRQWUHU XQH PÜWKRGH GH FRPSUHVVLRQ IU SODTXH Ç OD ıQ GH OŖDWHOLHU Ɣ3UÜYRLU SOXVLHXUV GÜFKHWV SODVWLTXHV SRXU PRQWUHU OHV VSÜFLıFLWÜV &HOD SHUPHW GŖHQJDJHU OD GLVFXVVLRQ Ɣ3UÜYRLU OHV JDQWV WKHUPLTXH Ɠ& PDVTXH PDVTXH FDUWRXFKH ǰĽ (&2 &21&(37,21 ,QLWLDWLRQ Ç OD ıOLÛUH GH UHF\FODJH 3UHFLRXVSODVWLF >&RPSUHQGUH

Lire

Informations :

Auteur(s) :
Fondation Orange (FabLabs Solidaires)
Nombre de pages :
3