Médiation - Médiation numérique (FR) - 1. Parcours - Fabrication numérique - RFFLabs

Fondation Orange (FabLabs Solidaires)

)$%5,&$7,21 180x5,48( 'RVVLHU FRPSOHW GX PRGXOH &RQFHSWLRQ HW FUÜDWLRQ GHV UÜIÜUHQWLHOV HW FRQWHQXV GH OD VSÜFLDOLWÜ %DVWLHQ 3\RQ HW &DUROLQH 1DLOOHW &RQFHSWLRQ HW LQJÜQLHULH SÜGDJRJLTXH -XOLH *DUQLHU &RRUGLQDWLRQ &RQVWDQFH *DUQLHU )LQDQFÜ SDU 'HVFULSWLRQ JpQpUDOH GH OD IRUPDWLRQ 'XUpH GX PRGXOH FRPSOHW K &RPSpWHQFHV SULQFLSDOHV r¤0¼/t / ǯ %ĝƠƠłťĝƘ ĝť ǰ% ƕűƴƘ Śò ĵòĎƘłďòƬłűť ťƴţĞƘłƗƴĝ r¤0¼/t / ǰ rűĖĞŚłƠĝƘ ĝť DZ% ƕűƴƘ Śò ĵòĎƘłďòƬłűť ťƴţĞƘłƗƴĝ r¤0¼/t / DZ ÃƬłŚłƠĝƘ ƴťĝ ţòSťĝ Ą ďűţţòťĖĝ ťƴţĞƘłƗƴĝ r¤0¼/t / Dz ¤ƘűĶƘòţţĝƘ ƴť ƠǓƠƬĬţĝ ĝţĎòƘƗƴĞ r¤0¼/t / dz ƘĞĝƘ ƴť ƕƘűŔĝƬ Ėĝ ĵòĎƘłďòƬłűť ťƴţĞƘłƗƴĝ 3Up UHTXLV DWWHQGXV GH O¶DSSUHQDQW H 0RGXOH GH IRUPDWLRQ HW G¶LQWURGXFWLRQ j OD IDEULFDWLRQ QXPpULTXH j WUDYHUV OD GpFRXYHUWH HW OD SUDWLTXH GH OD ' GH OD ' HW GH O¶pOHFWURQLTXH HPEDUTXpH %ĝƠƠłťĝƘ ĝť ǰ% ĖĝƠ űĎŔĝƬƠ ƕűƴnjòťƬ ĢƬƘĝ ĵòĎƘłƗƴĞ Ą ŚɚòłĖĝ Ėĝ Śò ĵòĎƘłďòƬłűť ťƴţĞƘłƗƴĝ rűĖĞŚłƠĝƘ ĝť DZ% ĖĝƠ űĎŔĝƬƠ ƕűƴnjòťƬ ĢƬƘĝ ĵòĎƘłƗƴĞ Ą ŚɚòłĖĝ Śò ĵòĎƘłďòƬłűť ťƴţĞƘłƗƴĝ FòĎƘłƗƴĝƘ ĖĝƠ űĎŔĝƬƠ Ą ŚɚòłĖĝ Ėɚƴťĝ ţòSťĝ Ą ďűţţòťĖĝ ťƴţĞƘłƗƴĝ ¤ƘűĶƘòţţĝƘ ĖĝƠ ďòƘƬĝƠ ĞŚĝďƬƘűťłƗƴĝƠ Ėĝ ƕƘűƬűƬǓƕòĶĝ ƕűƴƘ ďűťƬƘŵŚĝƘ ĖłǣĞƘĝťƬƠ ţòƬĞƘłĝŚƠ űťďĝnjűłƘ ĝƬ ĵòĎƘłƗƴĝƘ ƴť űĎŔĝƬ ĝť ƴƬłŚłƠòťƬ ŚĝƠ űƴƬłŚƠ Ėĝ Śò ĵòĎƘłďòƬłűť ťƴţĞƘłƗƴĝ 䚉6DYRLU OLUH pFULUH HW FRPSWHU FRQQDLVVDQFH GHV VDYRLUV GH EDVH 䚉ÇWUH GLVSRQLEOH DX[ KRUDLUHV PHQWLRQQpV 䚉8QH ERQQH FRQQDLVVDQFH GH O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLTXH JpQpUDOH JHVWLRQ GH ILFKLHUV HW GRVVLHUV HVW

Lire

Informations :

Auteur(s) :
Fondation Orange (FabLabs Solidaires)
Nombre de pages :
35